Przejdź do treści
Cel Projektu:

Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra.

W toku realizacji priorytetem będzie dostarczanie wyspecjalizowanych usług probiznesowych i proeksportowych, w ramach wzmocnienia zaplecza koordynatora Klastra i aktywizacji międzynarodowej jego członków, działających w łańcuchu wartości KOM.

Okres realizacji Projektu:

01.01.2021 – 31.12.2023

Budżet Projektu:

9 984 678,00 PLN

Beneficjent:

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali).

Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w projekt:

23

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych).

Logo