Przejdź do treści
Cel Projektu:

Zasadniczym celem Projektu jest zacieśnienie współpracy podlaskich uczelni z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Brokerzy innowacyjności, zatrudnieni przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, dokonają oceny potencjału komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, zgłoszony przez uczelnie: Politechnikę Białostocką, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Następnie eksperci wyłonią 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich zostaną wdrożone. Przedsięwzięcia będą dotyczyć branż priorytetowych dla rozwoju regionu, m.in.: przemysłu rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy ekoinnowacji.

W ramach Projektu zostanie zorganizowany cykl spotkań networkingowych dla przedstawicieli uczelni, otoczenia biznesowego oraz funduszy venture capital. Klaster Obróbki Metali, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji przygotują cztery wydarzenia Demo Days, połączone z tzw. randkami biznesowymi (Speeddating), podczas których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy opowiedzą o swoich pomysłach i zapotrzebowaniu na rozwiązania z zakresu B+R.

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju będzie odpowiedzialne za wdrożenie platformy usług dla biznesu, obrazującej potencjał badawczo-rozwojowy regionu i zawierającą m.in.: wykaz sprzętu i aparatury badawczej, specjalistycznych kadr, oraz zestawienie potencjalnych usług oraz tematów badań prowadzonych przez jednostki badawcze z regionu, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze zainteresowań przedsiębiorców.

Całość zostanie podsumowana w raporcie na temat współpracy biznesu i nauki w regionie, który będzie zawierał wytyczne i rekomendacje dla twórców Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

Okres realizacji Projektu:

16 miesięcy

Budżet Projektu:

2 700 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE:

2 500 000,00 PLN

Partnerzy projektowi:
  • Politechnika Białostocka - Lider
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT)
  • Fundacja regionalny Ekosystem innowacji (REI)
  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR)
  • Instytut Transferu Technologii PB

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

UE